Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

"Podpora opatrovateľskej služby v obci Mníchova Lehota"

"Podpora opatrovateľskej služby v obci Mníchova Lehota" 1

"Podpora opatrovateľskej služby v obci Mníchova Lehota"

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

Podpora opatrovateľskej služby v obci Mníchova Lehota

 

Riadiaci orgán:                          Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód projektu v ITMS+:             302081BKH1

Miesto realizácie projektu:     Obec Mníchova Lehota

Kód výzvy:                            OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Použitý systém financovania: refundácia
Trvanie projektu:                      január 2022 – november 2023
Hlavná aktivita projektu:       poskytovanie opatrovateľskej služby
 

Opis projektu: 
Cieľom projektu je zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby v obci Mníchova Lehota,  za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. 
V rámci projektu sa bude realizovať jedna hlavná aktivita: Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí. Aktivitu bude zabezpečovať jedna opatrovateľka na plný úväzok – zamestnankyňa obce na plný úväzok pre miestnych občanov v zmysle zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou o poskytovaní opatrovateľskej služby, najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Aktivita projektu je určená pre cieľovú skupinu, ktorá je plne v súlade so ŠC 8.1.1. OP ĽZ, a to:

  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorý sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom záujme

Vplyvom realizácie projektu dokážeme  zlepšiť kvalitu života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Predkladaný projekt je  v súlade s výzvou,  s cieľmi a výsledkom operačného programu Ľudské zdroje na PO 2014-2020,  je plne v súlade  ustanoveniami:

  • prioritnej osi 8. REACT – EU.
  • Investičnou prioritou 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
  • Špecifickým cieľom 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Projekt je v súlade s ustanoveniami definovanými v rámci dokumentu:  Národné priority rozvoja sociálnych služieb 2021-2030, kde sú definované národné priority:

NP1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a podporu s cieľom zabezpečenia dostupnosti rôznorodých sociálnych služieb komunitného charakteru v súlade s potrebami cieľových skupín sociálnych služieb

NP3: Podpora prepájania sociálnych služieb a neformálnej (najmä rodinnej) starostlivosti ako súčasti systému starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

NP4: Podpora zvyšovania kvality sociálnych služieb - zabezpečenie kvalitných komunitných služieb v rámci transformácie inštitucionálnej starostlivosti smerom ku sociálnym službám komunitného charakteru

Projekt je tiež v súlade s Národným programom aktívneho starnutia na roky 2021-2030, a Národným programom rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021-2030.

 

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:

  • 2 osoby využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonanie služieb sociálneho začlenenia,
  • 1 zamestnanec bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby

Výška nenávratného finančného príspevku: 16 320,00 EUR

Výsledok projektu:

Výsledkom projektu bude poskytovanie domácej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, čo plne spĺňa atribúty výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01.

Výsledky projektu sú merateľné ukazovateľmi:

  • Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
  • Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby

Realizácia projektu prispeje k  zosúladeniu pracovného a rodinného života členov rodiny klienta, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. Umožní dostupnosť domácej opatrovateľskej služby všetkým občanom v domácom prostredí. Udržaním existujúceho pracovného miesta sa zároveň podporí zamestnanosť v obci. 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk                       www.ec.europa.eu                                www.mpsvr.sk

Dátum vloženia: 24. 3. 2022 10:15
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 10. 2023 11:04
Autor: Správca Webu

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Smart Info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Počasie

dnes, piatok 1. 12. 2023
rain and snow 2 °C 0 °C
sobota 2. 12. rain and snow 1/-2 °C
nedeľa 3. 12. slabé sneženie -2/-10 °C
pondelok 4. 12. polojasno -1/-10 °C