Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Cintorín

Cez nižšie uvedený odkaz „Virtuálny cintorín“ sa dostanete na mapku cintorína v obci Mníchova Lehota, kde môžete svojim blízkym na diaľku zapáliť sviečku a overiť si, či je zmluva na hrobové miesto Vášho blízkeho zaplatená.

Virtuálny cintorín

 

cintorín

Pre viac informácií o hrobových miestach, zosnulých, či iných

náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:

Mgr. Martina Ďuďáková

Email: dudakova@mnicho­valehota.sk
Tel: 032 / 64 86 124 klp. 2

 
 

Ak nastalo úmrtie doma

1. Bezodkladne zavolať pohotovosť (tel. č. 112) a oznámiť úmrtie. Do príchodu lekára neobliekajte, ani nijako inak nemanipulujte so zosnulým. Lekár po dvoch hodinách vykoná obhliadku mŕtveho a vystaví „List o prehliadke mŕtveho“. V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie v zákonnej lehote). Prehliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Pokiaľ má lekár podozrenie na trestný čin, privoláva na miesto úmrtia Políciu. V tom prípade sa o prevoz postará polícia a uhradí aj náklady s tým spojené.

2. Kontaktovať alebo navštíviť pohrebnú službu, pretože najneskôr do 8 hodín od úmrtia je potrebné zosnulého odviezť z domu preč. Takisto pripravte oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Je potrebné doložiť list o prehliadke mŕtvehoštatistické hlásenie o úmrtí vystavené obhliadajúcim lekárom. Najbližšie pohrebné služby:

- Universus, Mierové nám. 1, Trenčín, tel.: 0918 933 467

https://www.universus.sk/

- Chryma, Mierové nám. 5, Trenčín, tel.:  0905 434 161 

https://www.chryma.sk/

- Pohrebníctvo Dvonč, Saratovská 2657, Trenčín, tel.: 0902 911 045

https://pohrebnictvodvonc.sk/

3. Uložiť zosnulého do chladiaceho zariadenia v Dome smútku. Prepožičanie Domu smútku v Mníchovej Lehote zabezpečuje výhradne Obec Mníchova Lehota ako prevádzkovateľ, ktorý aj prevezme zosnulého od pohrebnej služby za účasti určeného pracovníka Obecného úradu. Kľúče sa nachádzajú na Obecnom úrade (v úradných hodinách) alebo v čase voľna kontaktujte starostu obce na tel. č. 0905 399 742 alebo Petra Alakšu, č.d. 242, tel. 0908 491 919. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia. Cena za prenájom DS za každý  aj začatý deň je 10 €/deň.

4. Úmrtný list sa vybavuje na matričnom úrade, miestne príslušnom podľa miesta úmrtia. Obec Mníchova Lehota patrí pod matričný úrad v Soblahove (v budove Obecného úradu), tel. 032/652 87 05, klapka č. 1. Na zápis úmrtia do knihy úmrtí potrebujete nasledovné doklady: - list o prehliadke mŕtveho v 3 vyhotoveniach a občiansky preukaz (zomrelého), príp. rodný a sobášny list zomrelého. Úmrtie vybavujú pozostalí osobne, najneskôr do 5 pracovných dní po tom, čo sa dozvedeli o úmrtí. Úmrtný list sa vydáva pozostalým pri vybavovaní úmrtia, ako aj žiadosť o príspevok na pohreb.

5. Cirkevný smútočný obrad je možné dojednať na farskom úrade v Soblahove u p. farára Valaského, tel. 032/65 28 780, kde budete potrebovať už vystavené doklady z matriky. Zosnulý nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách  od úmrtia.

6. Oznámiť obecnému úradu dátum a čas poslednej rozlúčky a číslo existujúceho hrobu, do ktorého bude zosnulý pochovaný, prípadne si zakúpiť novovybudovanú hrobku. Obec ako správca cintorína v Mníchovej Lehote sa riadi Zákonom o pohrebníctve a dbá, aby pochovávanie a zásahy do hrobových miest boli v súlade so zákonom. Pozostalí môžu informovať občanov Mníchovej Lehoty formou vyhlásenia v miestnom rozhlase o čase a mieste konania poslednej rozlúčky so zosnulým. V prípade záujmu Obec Mníchova Lehota vystaví potvrdenie pre príbuzných o účasti na pohrebe (slúži ako ospravedlnenka v zamestnaní, škole,...). Na Obecnom úrade je možné dohodnúť aj zapožičanie malej sály na „kar“. Ak mal zosnulý v čase úmrtia trvalý pobyt v Mníchovej Lehote, príbuzní za zapožičanie neplatia. Platí to však len v tom prípade, ak už malá sále nie je vopred zajednaná. To všetko je treba vybaviť ešte pred pohrebom.

V krátkom čase po pohrebe je potrebné odovzdať na Obecnom úrade občiansky preukaz zosnulého, ktorý je následne zaslaný na Evidenciu obyvateľov PZ v Trenčíne, pretože občiansky preukaz je majetkom štátu.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

Bude Vás kontaktovať personál nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený (patológia). Vtedy stačí prísť do pohrebnej služby a dojednať príslušné náležitosti ohľadne prevozu do chladiaceho zariadenia - Domu smútku. Treba doniesť aj oblečenie pre zosnulého, občiansky preukaz zosnulého, list o prehliadke mŕtveho. Oblečenie môžete doniesť aj priamo na patológiu. Ďalší postup v súvislosti vybavovania smútočného obradu je zhodný s postupom ako pri úmrtí doma (od bodu 3.)

Ak nastalo úmrtie v domove dôchodcov alebo pri dopravnej nehode

Postup je zhodný s popisom, ktorý je uvedený v prípade úmrtia v nemocnici. Spravidla ste kontaktovaní políciou, alebo príslušným personálom, ktorý Vám poskytne potrebné informácie, aj miesto uloženia zosnulého. Môže sa stať, že budete vyzvaní na identifikáciu. Tá sa robí na patológii. Potom už pokračujete návštevou pohrebnej služby, atď.


Ďalšie užitočné informácie

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomrelého. Výška príspevku na pohreb je 79,67 €. 

Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, M.R. Štefánika 20, Trenčín. Tlačivo „Žiadosť o príspevok na pohreb“ vydá matrika, na ktorej vybavujete úmrtný list a potvrdzuje  ho pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu. Spolu so žiadosťou sa predkladá aj faktúra od pohrebnej služby (tú vám hneď vrátia, lebo ju budete ešte potrebovať, napr. k dedičskému konaniu) a občiansky preukaz žiadateľa, teda toho, kto si príspevok na pohreb pýta. V žiadosti nezabudnite uviesť buď bankový účet alebo poštu, kam vám príspevok majú zaslať. Viac informácií nájdete: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/prispevok-pohreb/

Dôchodok

Ak ide o úmrtie dôchodcu, na Sociálnu poisťovňu netreba chodiť, lebo úmrtie tam nahlási matrika. Ak dôchodcovi chodil dôchodok na účet v banke, môže sa stať, že na ten účet akosi zotrvačnosťou príde ešte jeden dôchodok. Treba ho tam nechať, Sociálna poisťovňa si ho z toho účtu o pár dní stiahne sama.

Zdravotné poistenie

Kartičku poistenca treba na príslušnej zdravotnej poisťovni odovzdať.

Dedičské konanie

Je jednotlivým notárom prideľované podľa dátumu úmrtia. Na začiatok budú od niektorého dediča (alebo od obecného úradu) žiadať zoznam a adresy dedičov v čase smrti poručiteľa, aby ich mohli predvolať na dedičské konanie. K tomu si treba pomaly chystať nielen doklady o nehnuteľnom majetku (vlastnícke listy, zmluvy...) ale aj napr. o majetku z kupónovej privatizácie, z podielu v družstvách, v urbárskych a pasienkových spoločenstvách atď. Kedysi sa pri dedičstve s obľubou zabúdalo na členstvo v Jednote SD. Keď sa takýto majetok „neprededí“ nie je možné ním disponovať a obyčajne sa musí žiadať o ďalšie dedičské konanie.

 

 

Služba

Cena v €

Nájom hrobového miesta na prvých 20 rokov

  • hrob/hrobka

100,-

  • urnové miesto do zeme

50,-

  • urnové miesto v kolumbáriu

50,-

Predĺženie nájmu hrobového miesta na ďalších 10 rokov

  • hrob/hrobka

20,-

  • urnové mieste do zeme

20,-

  • urnové miesto v kolumbáriu

10,-

  • rozptylová lúka

10,-

Rozptýlenie na rozptylovej lúke

0,-

Nápis na epitafnú dosku pri rozptylovej lúke

min. 100,-

(podľa skutočných nákladov)

Vykopanie hrobu a zasypanie hrobu      

min. 100,-

(podľa skutočných nákladov)

Exhumácia                                                

min. 200,-

(podľa skutočných nákladov)

Vybudovanie hrobky v časti D                

min. 625,-

(podľa skutočných nákladov)

Vybudovanie dvojhrobky v časti D         

min. 1000,-

(podľa skutočných nákladov)

Vybudovanie trojhrobky v časti D        

min. 1100,-

(podľa skutočných nákladov)

Urnové miesto v kolumbáriu (schránka je vyrobená pre 6 urien)                 

min. 650,-

(podľa skutočných nákladov)

Použitie chladiaceho zariadenia k uloženiu zomrelého pred pohrebom

10,-/deň

 

  • Pri zakúpení vybudovanej hrobky v časti D pred pohrebom sa platí zároveň nájom hrobového miesta na 20 rokov vo výške 100,-. Pri urnovom mieste do zeme a urnovom mieste v komubáriu sa platí zároveň nájom hrobového miesta vo výške 50,-.
  • Nápis na epitafnú dosku pri rozptylovej lúke realizuje výlučne obec.

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Smart Info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 11 °C
streda 29. 5. zamračené 20/11 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 22/10 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 17/12 °C