Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Evidencia obyvateľstva

 

Vybavuje: Erika Kuricová

Tel.: 032/6486124 klp. 1

e-mail: kuricova@mnichovalehota.sk

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu.  Za časť budovy sa považuje aj byt.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt až po predložení rodného listu vydaného Osobitnou matrikou Ministerstva vnútra SR so sídlom v Bratislave.

Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého hlási, doklady nižšie uvedené.

V ohlasovni pobytu sa prihlasujú na pobyt len občania so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky.

Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na trvalý pobyt na Cudzineckej polícii so sídlom v Trenčíne
Občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na trvalý pobyt predkladá cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom alebo dokladom o štátnom občianstve nie starším ako 6 mesiacov a údaje o nehnuteľnosti (číslo LV, katastrálne územie, súpisné číslo a číslo bytu, ak sa jedná o byt). 

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. V ohlásení sa uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu. 

 

Ako vybaviť trvalý pobyt

Prihlásenie na pobyt a iné životné situácie spojené so službami verejnej správy pre fyzickú osobu, môže občan riešiť využitím elektronických služieb na stránke Ministerstva vnútra SR, cez www.portal.minv.sk

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Potrebné doklady pri hlásení trvalého pobytu

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné priniesť podľa § 3 „zákona“ :

a) platný občiansky preukaz ( v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom Policajného zboru podľa miesta TP ); ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa;
b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky ( ak sa jedná o hlásenie trvalého pobytu občana, ktorý sa prihlasuje z iného štátu );
c) uviesť o nehnuteľnosti, na ktorú sa nahlasuje pobyt nasledovné údaje:
1. číslo listu vlastníctva
2. katastrálne územie
3. súpisné číslo, číslo vchodu a číslo bytu, ak sa jedná o byt
d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne (v prípade, že sa vlastník osobne nemôže dostaviť na úrad, vyplní tlačivo: súhlas s prihlásením občana na pobyt).

UPOZORNENIE
Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy, ohlasovňa je oprávnená požiadať osoby o predloženie výpisov z listu vlastníctva v listinnej podobe.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov

1.         u dieťaťa, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
2.         doklad o rodnom čísle
3.         rodný list
4.         oznámenie o uzavretí manželstva
5.         osvedčenie o štátnom občianstve (nie staršie ako 6 mesiacov)

Tlačivo: Súhlas s prihlásením občana na pobyt
(podpis musí byť úradne overený)

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa ZRUŠÍ záznam o trvalom pobyte podľa § 7 „zákona“:
a) na základe odhlasovacieho lístka o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu (oznámenie podľa § 10 písm. d),
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) na základe odhlásenia občana o skončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky (ohlásenie podľa § 6 ods. 1 a 3,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časti (bytu) na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, uviesť o nehnuteľnosti, na ktorej je evidovaný trvalý pobyt osoby, ktorej sa má zrušiť trvalý pobyt, nasledovné údaje:
            1. číslo listu vlastníctva
            2. katastrálne územie
            3. súpisné číslo a číslo bytu, ak sa jedná o byt
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
g) ak budova zanikla.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana mesto. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g),

je miestom trvalého pobytu občana mesto, na ktorej území bol občanovi pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Občan je povinný predložiť

a) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
b) dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
c) rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,
d) dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.
e) uviesť o nehnuteľnosti, na ktorej je evidovaný trvalý pobyt osoby, ktorej sa má zrušiť trvalý pobyt, nasledovné údaje:

1. číslo listu vlastníctva,
2. katastrálne územie,
3. ulicu,
4. a číslo bytu ak sa jedná o byt

UPOZORNENIE
Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa odseku 4 sú oprávnené požiadať osoby podľa odseku 2 o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.

Citované zo Zákona č. 177/2018 Z. z., Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, ods. § 1, odsek 6.

 

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Potrebné doklady pri hlásení prechodného pobytu

K prihláseniu na prechodný pobyt sa predkladajú doklady ako pri vybavovaní trvalého pobytu, ak sa občan ide prihlásiť ku vlastníkovi nehnuteľnosti.

  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz), občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
  • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo časti budovy (bytu) priamo pred zamestnancom ohlasovne, alebo osvedčeným podpisom,
  • uviesť o nehnuteľnosti, na ktorú sa nahlasuje pobyt nasledovné údaje:
  1. číslo listu vlastníctva
  2. katastrálne územie
  3. súpisné číslo a číslo bytu, ak sa jedná o byt

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

Správne poplatky

Potvrdenie o pobyte  5,00 €

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Smart Info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Počasie

dnes, streda 17. 7. 2024
slabý dážď 31 °C 17 °C
štvrtok 18. 7. jasná obloha 29/15 °C
piatok 19. 7. polojasno 30/16 °C
sobota 20. 7. zamračené 28/15 °C